skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

When do firms divest foreign operations?

Berry, Heather

Organization science : a journal of the Institute for Operations Research and the Management Sciences ; bridging disciplines to advance knowledge of organizations, 2013, Vol.24(1), pp. 246-261 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1047-7039

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...