skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

The influence of the number of statewide legislative referendums on voter participation in the US

Cebula, Richard J; Coombs, Christopher K

Applied economics, 2011, Vol.43(19), pp. 2823-2831 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-6846

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...