skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Does PLS have advantages for small sample size or non-normal data?

Goodhue, Dale L; Lewis, William ; Thompson, Ron

Management information systems : mis quarterly, 2012, Vol.36(3), pp. 981-1001 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0276-7783

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...