skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Structural change in the research and experimentation tax credit success or failure?

Gupta, Sanjay; Hwang, Yuhchang ; Schmidt, Andrew P

National tax journal, 2011, Vol.64(2), pp.285-322 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0028-0283

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...