skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Introduction: economic analysis of tax expenditures

Poterba, James M

National tax journal, 2011, Vol.64(2), pp.451-458 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0028-0283

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...