skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Behind the iron cage : an institutional perspective on ISO 9000 adoption and CEO compensation

Yeung, Andy C. L; Cheng, T. C. E ; Lo, Chris K. Y

Organization science : a journal of the Institute for Operations Research and the Management Sciences ; bridging disciplines to advance knowledge of organizations, 2011, Vol.22(6), pp. 1600-1612 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 10477039

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...