skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Follies subdued informational efficiency under adaptive expectations and confirmatory bias

Aldashev, Gani; Carletti, Timoteo ; Righi, Simone

Journal of economic behavior & organization : JEBO, 2011, Vol.80(1), pp. 110-121 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0167-2681

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...