skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Principles-based versus rules-based accounting standards the influence of standard precision and audit committee strength on financial reporting decisions

Agoglia, Christopher P; Doupnik, Timothy S ; Tsakumis, George T

The accounting review : a journal of the American Accounting Association, 2011, Vol.86(3), pp. 747-767 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0001-4826

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...