skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Choice, rejection, and elaboration on preference-inconsistent alternatives

Laran, Juliano; Wilcox, Keith

Journal of consumer research, 2011, Vol.38(2), pp. 229-241 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0093-5301

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...