skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Do delays in expected loss recognition affect banks' willingness to lend?

Beatty, Anne; Liao, Scott

Journal of accounting & economics, 2011, Vol.52(1), pp. 1-20 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0165-4101

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...