skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Capital–skill complementarity and balanced growth

Maliar, Lilia; Maliar, Serguei

Economica, 2011, Vol.78(310), pp. 240-259 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0013-0427

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...