skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Introduction and overview: a resarch agenda for making "Global public goods theory" more policy relevant

Petersmann, Ernst - Ulrich

Journal of international economic law, 2012, Vol.15(3), pp. 709-719 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1369-3034

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...