skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Firm size and market behavior: A theory of their relationship

Simon, Julian L

Journal of Economic Behavior and Organization, 1997, Vol.33(1), pp.107-120 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0167-2681 ; E-ISSN: 1879-1751 ; DOI: 10.1016/S0167-2681(97)00024-3

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...