skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

How liability law affects medical productivity

Kessler, Daniel P; Mcclellan, Mark B

Journal of health economics, 2002, Vol.21(6), pp. 931-955 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 01676296

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...