skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Economic mergers in academe : a discussion of academic mergers in economics

Siegfried, John J

American journal of agricultural economics, 2002, Vol.84(3), pp. 863-866 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00029092

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...