skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Anwendungsmöglichkeiten und Grenzen mathematischer und hydraulischer Modelle im Küsteningenieurwesen

Vinjé, J. J

Hansa : international maritime journal, 1990, Vol.127(17), pp. 1168-1173

ISSN: 0017-7504

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...