skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

The "make and/or buy" decisions of corporate political lobbying integrating the economic efficiency and legitimacy perspectives

Jia, Nan

The Academy of Management review : AMR, 2018, Vol.43(2), pp. 307-326 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0363-7425

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...