skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Microbial activity and diversity in long-term mixed contaminated soils with respect to polyaromatic hydrocarbons and heavy metals.(Report)

Thavamani, Palanisami ; Malik, Seidu ; Beer, Michael ; Megharaj, Mallavarapu ; Naidu, Ravi

Journal of Environmental Management, May 30, 2012, Vol.99, p.10(8) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0301-4797

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...