skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Pella Dutch: The Portrait of a Language and Its Use in One of Iowa's Ethnic Communities

Reuse, Willem J. De

Language, Dec, 1989, Vol.65(4), p.917(1) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0097-8507

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...