skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

The Forkhead Box m1b transcription factor is essential for hepatocyte DNA replication and mitosis during mouse liver regeneration.(Abstract)

Wang, Xinhe ; Kiyokawa, Hiroaki ; Dennewitz, Margaret B. ; Costa, Robert H.

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States, Dec 24, 2002, Vol.99(26), p.16881(6) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0027-8424

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...