skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Pella Dutch: The Portrait of a Language and Its Use in One of Iowa's Ethnic Communities

Hamp, Eric P.

International Journal of American Linguistics, July, 1990, Vol.56(3), p.445(2) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0020-7071

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...