skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Posterior Ankle Pain In A High School Soccer Player

Fletcher, R ; Brooks, P

Journal of Athletic Training, April-June, 2001, Vol.36(2), p.S-98 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1062-6050

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...