skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Structure and Magnetic Properties of New Pr-Zr-Co-Fe Precipitation Hardened Alloys

Gabay, Alexander M. ; Zhang, Yong ; Hadjipanayis, George C.

IEEE Transactions on Magnetics, Sept, 2000, Vol.36(5), p.3300 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0018-9464

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...