skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Starvation Induces Vacuolar Targeting and Degradation of the Tryptophan Permease in Yeast

Beck, Thomas ; Schmidt, Anja ; Hall, Michael N.

The Journal of Cell Biology, Sept 20, 1999, Vol.146(6), p.1227(11) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-9525

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...