skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

The geology and hydrogeology of the Cassino plain (central Apennines, Italy): redefining the regional groundwater balance/Geologie et hydrogeologie de la Plaine de Cassino (Apennins Centraux, Italie): redefinition de l'equilibre regional des eaux souterraines/Geologia e hidrogeologia de la llanura de Cassino (Apeninos centrales, Italia): redefinicion del balance regional de las aguas subterraneas/Geologia ed idrogeologia della piana di Cassino (Italia, Appennino Centrale): ridefinizione del bilancio idrogeologico regionale/A geologia e hidrogeologia da planicie de Cassino (Apeninos centrais, Italia): redefinindo o balanco regional de aguas subterraneas.(Report)

Saroli, Michele ; Lancia, Michele ; Petitta, Marco

Hydrogeology Journal, 2019, Vol.27(5), p.1563(17) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1431-2174 ; DOI: 10.1007/s10040-019-01953-w

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...