skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Adaptive Peacemaking in Protracted Conflicts: IGAD Mediation in the Second Sudanese Civil War

Zartman, I. William ; Vukovic, Sinia a ; Butler, Michael J.

Global Policy, 2019, Vol.10(S2), p.93(8) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1758-5880 ; DOI: 10.1111/1758-5899.12697

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...