skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Corporate performance and the influence of human capital characteristics on executive compensation in the UK

Laing, David ; Weir, Charlie

Personnel Review, Feb, 1999, Vol.28(1-2), p.28(13) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0048-3486

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...