skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Screw dislocation–spherical void interactions in fcc metals and their dependence on stacking fault energy

Hayakawa, Sho ; Doihara, Kohei ; Okita, Taira ; Itakura, Mitsuhiro ; Aichi, Masaatsu ; Suzuki, Katsuyuki

Journal of Materials Science, 5/29/2019 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s10853-019-03716-0

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...