skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Bioleaching of valuable and hazardous metals from dry discharged incineration slag. An approach for metal recycling and pollutant elimination

Auerbach, Romy ; Ratering, Stefan ; Bokelmann, Katrin ; Gellermann, Carsten ; Brämer, Thilo ; Baumann, Renate ; Schnell, Sylvia

Journal of Environmental Management, 15 February 2019, Vol.232, pp.428-437 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0301-4797 ; DOI: 10.1016/j.jenvman.2018.11.028

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...