skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Fate of microbial pollutants and evolution of antibiotic resistance in three types of soil amended with swine slurry.(Report)

Sui, Qianwen ; Zhang, Junya ; Chen, Meixue ; Wang, Rui ; Wang, Yawei ; Wei, Yuansong

Environmental Pollution, 2019, Vol.245, p.353 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0269-7491 ; DOI: 10.1016/j.envpol.2018.11.003

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...