skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Entangling macroscopic diamonds at room temperature.(REPORTS)(Author abstract)(Report)

Lee, K. C. ; Sprague, M. R. ; Sussman, B. J. ; Nunn, J. ; Langford, N. K. ; Jin, X. - M. ; Champion, T. ; Michelberger, P. ; Reim, K. F. ; England, D. ; Jaksch, D. ; Walmsley, I. A.

Science, Dec 2, 2011, Vol.334(6060), p.1253(4) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-8075

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...