skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Graphene-based nanosheets for stronger and more durable concrete: A review

Shamsaei, Ezzatollah ; de Souza, Felipe Basquiroto ; Yao, Xupei ; Benhelal, Emad ; Akbari, Abozar ; Duan, Wenhui

Construction and Building Materials, Sept 20, 2018, Vol.183, p.642(19) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0950-0618 ; DOI: 10.1016/j.conbuildmat.2018.06.202

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...