skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Communicative eye contact signals a commitment to cooperate for young children.(Report)

Siposova, Barbora ; Tomasello, Michael ; Carpenter, Malinda

Cognition, 2018, Vol.179, p.192 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0010-0277 ; DOI: 10.1016/j.cognition.2018.06.010

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...