skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Rare earth elements recovery using staged precipitation from a leachate generated from coarse coal refuse.(Report)

Zhang, Wencai ; Honaker, Rick Q.

International Journal of Coal Geology, July 1, 2018, Vol.195, p.189 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0166-5162 ; DOI: 10.1016/j.coal.2018.06.008

Truy cập trực tuyến

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...