skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

A Mathematical Model of the Inflammatory Response to Pathogen Challenge.(Report)

Caudill, Lester ; Lynch, Fiona

Bulletin of Mathematical Biology, 2018, Vol.80(8), p.2242(30) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0092-8240 ; DOI: 10.1007/s11538-018-0459-6

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...