skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Insight into the structural evolution during TiN film growth via atomic resolution TEM.(Report)

Xu, Zhen ; Zhang, Zaoli ; Bartosik, Matthias ; Zhang, Yong ; Mayrhofer, Paul H. ; He, Yunbin

Journal of Alloys and Compounds, July 25, 2018, Vol.754, p.257 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0925-8388 ; DOI: 10.1016/j.jallcom.2018.04.268

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...