skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

BMP-2 and titanium particles synergistically activate osteoclast formation.(Report)

Sun, S.X. ; Guo, H.H. ; Zhang, J. ; Yu, B. ; Sun, K.N. ; Jin, Q.H.

Brazilian Journal of Medical and Biological Research, 2014, Vol.47(6), p.461(9) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0100-879X ; DOI: 10.1590/1414-431X20132966

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...