skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

A monoclonal antibody against lymphocyte function-associated antigen-1 decreases HIV-1 replication by inducing the secretion of an antiviral soluble factor.(Report)

Rychert, Jenna ; Jones, Lindsay ; Mcgrath, Graham ; Bazner, Sue ; Rosenberg, Eric S

Virology Journal, April 18, 2013, Vol.10(1) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1743-422X ; DOI: 10.1186/1743-422X-10-120

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...