skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Asymptotic Relative Risk Results from a Simplified Armitage and Doll Model of Carcinogenesis.(Report)

Hiller, Josh ; Keesling, James

Bulletin of Mathematical Biology, 2018, Vol.80(3), p.670(17) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0092-8240 ; DOI: 10.1007/s11538-018-0397-3

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...