skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Some aspects of entomological determinants of Phlebotomus orientalis in highland and lowland visceral leishmaniasis foci in northwestern Ethiopia.(Research Article)

Aklilu, Esayas ; Abbasi, Ibrahim ; Gebresilassie, Araya ; Yared, Solomon ; Kindu, Mizan ; Kirstein, Oscar David ; Moncaz, Aviad ; Tekie, Habte ; Balkew, Meshesha ; Warburg, Alon ; Hailu, Asrat ; Gebre-Michael, Teshome

PLoS ONE, Feb 13, 2018, Vol.13(2), p.e0192844 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0192844

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...