skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Effects of chromium on the morphology and mechanical properties of Fe.sub.2B intermetallic in Fe-3.0B alloy.(Metals)

Jian, Yongxin ; Huang, Zhifu ; Xing, Jiandong ; Gao, Yimin

Journal of Materials Science, 2018, Vol.53(7), p.5329(10) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; DOI: 10.1007/s10853-017-1936-2

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...