skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Performance evaluation of biogas upgrading by pressurized water scrubbing via modelling and simulation.(Report)

Wylock, Christophe E. ; Budzianowski, Wojciech M.

Chemical Engineering Science, Oct 12, 2017, Vol.170, p.639 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0009-2509 ; DOI: 10.1016/j.ces.2017.01.012

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...