skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Acute effects of different foam rolling volumes in the interset rest period on maximum repetition performance.(Report)(Author abstract)

Monteiro, Esta*Vao Rios ; Vigotsky, Andrew ; Skarabot, Jakob ; Brown, Amanda Fernandes ; Ferreira de Melo Fiuza, Aline Gomes ; Gomes, Thiago Matassoli ; Halperin, Israel ; Da Silva Novaes, Jefferson

Hong Kong Physiotherapy Journal, 2017, Vol.36, p.57 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1013-7025 ; DOI: 10.1016/j.hkpj.2017.03.001

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...