skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Men with high serotonin 1B receptor binding respond to provocations with heightened amygdala reactivity.(Report)

Da Cunha-Bang, Sofi ; Fisher, Patrick M. ; Hjordt, Liv V. ; Perfalk, Erik ; Beliveau, Vincent ; Holst, Klaus ; Knudsen, Gitte M.

Neuroimage, Feb 1, 2018, Vol.166, p.79 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1053-8119 ; DOI: 10.1016/j.neuroimage.2017.10.032

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...