skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

{332} detwinning in a multilayered bcc-Ti-10Mo-Fe alloy.(Metals)

Gutierrez-Urrutia, Ivan ; Li, Cheng-Lin ; Tsuchiya, Koichi

Journal of Materials Science, 2017, Vol.52(13), p.7858(10) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; DOI: 10.1007/s10853-017-1032-7

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...