skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Prediction of positive food effect: Bioavailability enhancement of BCS class II drugs.(Report)

Raman, Siddarth ; Polli, James E.

International Journal of Pharmaceutics, June 15, 2016, Vol.506(1), p.110 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0378-5173 ; DOI: 10.1016/j.ijpharm.2016.04.013

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...