skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Are Tumor Cell Lineages Solely Shaped by Mechanical Forces?(Report)

Leroy-Leretre, Mathieu ; Dimarco, Giacomo ; Cazales, Martine ; Boizeau, Marie-Laure ; Ducommun, Bernard ; Lobjois, Valerie ; Degond, Pierre

Bulletin of Mathematical Biology, 2017, Vol.79(10), p.2356(38) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0092-8240 ; DOI: 10.1007/s11538-017-0333-y

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...