skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Precipitation behavior of oxide dispersion strengthened Alloy 617.(Metals)

Mao, Xiaodong ; Chun, Young-Bum ; Han, Chang-Hee ; Jang, Jinsung

Journal of Materials Science, 2017, Vol.52(23), p.13626(10) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; DOI: 10.1007/s10853-017-1437-3

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...