skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Ancient individuals from the North American Northwest Coast reveal 10,000 years of regional genetic continuity.(Report)

Lindo, John ; Achilli, Alessandro ; Perego, Ugo A. ; Archer, David ; Valdiosera, Cristina ; Petzelt, Barbara ; Mitchell, Joycelynn ; Worl, Rosita ; Dixon, E. James ; Fifield, Terence E. ; Rasmussen, Morten ; Willerslev, Eske ; Cybulski, Jerome S. ; Kemp, Brian M. ; Degiorgio, Michael ; Malhi, Ripan S.

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States, April 18, 2017, Vol.114(16), p.4093(6) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0027-8424 ; DOI: 10.1073/pnas.1620410114

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...