skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

A categoria Video of the year do VMA como construtora das convencoes do videoclipe/The VMA's Video of the Year category as a definer of the music video conventions.(Televisao)(Ensayo)

Holzbach, Ariane Diniz

Revista Famecos - Midia, Cultura e Tecnologia, 2017, Vol.24(1) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1415-0549 ; DOI: 10.15448/1980-3729.2017.1.24311

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...